Διεύθυνση : Κολοκοτρώνη 75, 18535 Πειραιάς

Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γνωρίζουμε, ότι την 13η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00’, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της «Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς».
Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, από τα μέτρα για την αποτροπή του COVID 19, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ημίκλειστο προαύλιο χώρο των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, στην οδό Διστόμου 7 στον Πειραιά με θέμα:
1. Λογοδοσία Διοικήσεως
2. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχειρίσεως 2020 – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, έως την έναρξή της. Επειδή η απαιτούμενη απαρτία για τη Συνέλευση (παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Τακτικών Μελών) επιτυγχάνεται πάντοτε, ώστε να αποκλείεται αναβολή της Συνελεύσεως, η παρουσία σας είναι απαραίτητη και χρήσιμη.
Για της διεξαγωγή της Συνέλευσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ